INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Molter Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  /Dz.Urz.WE L119 z 4.05.2016, str.1/ – dalej zwana RODO, informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Molter Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396118, NIP: 517-03-56-141, REGON: 180763758, Kapitał zakładowy: 3  871 000,00 zł wpłacony w całości. Tel. 17 855-23-51, e-mali: transport@molter.pl, zwany dalej ADMINISTRATOREM

 

 1. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Pani/Pana  dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, sprzedaży towarów lub świadczenia usług, złożenia oferty na żądanie przed zawarciem umowy, na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych oraz innych o podobnym charakterze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO,
 3. ustalenia i dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością oraz windykacji i egzekucji wierzytelności, obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora przed organami ścigania, sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniu administracyjnym, w tym podatkowym, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f RODO,
 4. wystawienia dokumentów księgowych, m.in. faktur, rachunków, not księgowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO,
 5. wykonywania innych obowiązków prawnie ciążących i uzasadniających interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią związanych m.in.  z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, z przeprowadzaniem procesu rekrutacji, z prowadzeniem i  przechowywaniem dokumentacji księgowej, płacowej, kadrowej, z procesem likwidacji szkód, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f RODO. 

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 3. banki w zakresie realizacji płatności,
 4. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in. dostawy i obsługi systemów informatycznych, programistycznych, obsługi rachunkowo-księgowej, płacowo-kadrowej, prawnej, etc.,
 5. zakłady ubezpieczeń  i podmioty świadczące w ich imieniu usługi  w zakresie likwidacji szkód. 
 6. kontrahenci Administratora, m.in. inwestorzy, wykonawcy, podwykonawcy,  w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem,
 2. okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z przedawnieniem roszczeń.
 3. okres niezbędny do przechowywania dokumentów księgowych, płacowych, kadrowych do których Administrator jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, 
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych   (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w formie pisemnej na wskazany adres Administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO.

 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 1. Źródło pochodzenia danych i kategorie danych, pozyskanych w sposób inny niż od osoby której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Administratorem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów tj. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pozyskane w ten sposób dane osobowe obejmują: dane identyfikacyjne, dane adresowe , dane kontaktowe.

 

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych w pkt. II, stanowiwarunekzawarcia umowy z Administratorem, wiąże się z realizacją obowiązków prawnie ciążących na Administratorze lub wynikających z zawartej umowy z Administratorem oraz jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnianych interesów Administratora. Brak podania wszystkich wymaganych danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy oraz realizację celówo których mowa w pkt. II przez Administratora.

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu danych

Uzyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.