Prace badawczo-naukowe NATURACUSTIC

PRZEDSIĘBIORSTWO „MOLTER” Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii ekranów akustycznych Naturacustic® służących do ochrony przed hałasem generowanym wokół ciągów komunikacyjnych” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest: przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie nowych materiałów oraz rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych ekranów akustycznych służących ochronie przed hałasem generowanym wokół dróg.

Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii ekranu akustycznego służącego do ochrony przed hałasem generowanym wokół dróg.

Wartość projektu:  2 716 576,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 986 272,00 PLN