Kontakt

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 101

36-060 Głogów Małopolski

NIP: 813-03-34-181

REGON: 008032442

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000163668
Kapitał zakładowy: 60 000,00 zł wpłacony w całości.

tel. 17 855-23-51 lub 17 854-78-08

fax 17 855-23-51 wew. 40

e-mail: molter@molter.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH